Microsoft Store 情人节优惠 $368 笋换

收藏:441

Microsoft Store 情人节优惠 $368 笋换

今次呢个优惠做到 3 月 8 日,要喺 Microsoft Store 一次过买满 $6,000 或以上,就可以 $368 换购一部 PiPO W4 平板电脑,仲包埋键盘添。

睇番呢部 PiPO W4,只係最入门嘅「1+16」规格,街价唔使 $800,但 $368 都真係平咗一半以上架。假如买唔够 $6,000,但又多过 $3,000 的话,都可以优惠价 $568 换购,但比起街价就只平得 $200 几啦。

Microsoft Store 情人节优惠 $368 笋换

咪话我哋唔提你,如果係买 Surface Pro 3 的话,可以同时加 $368 换部 PiPO W4,再加 $488 换 Type Cover 3 加 Office 365 一年个人版,埋单$8,744 就有齐 Core i5  配 128GB 版 SP3 ,再加以上咁多样产品。

优惠网址
优惠条款及细则